PRIVACYREGLEMENT

Als u gebruik gaat maken van onze diensten en faciliteiten of overweegt dit te doen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Voor ons is een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang. Wij respecteren uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en wij houden ons aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige wet- en/of regelgeving gericht op de bescherming van persoonsgegevens.

Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die daartoe geautoriseerd zijn en slechts voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Daarbij zorgen wij voor passende organisatorische en technische maatregelen die waarborgen dat persoonsgegevens passend worden beveiligd en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden met name door ons verwerkt om onze diensten uit te kunnen voeren. Wij streven er naar uitsluitend de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel te verwerken. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang de betreffende informatie naar de aard ervan noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

 

RECHTEN

Wij streven ernaar uw rechten te respecteren en zoveel als redelijkerwijs mogelijk is uw verzoek tot uitoefening van die rechten te honoreren. Onder rechten worden verstaan: het recht op informatie, het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op vergetelheid, het recht op beperking van de verwerking, het recht op dataportabiliteit en het recht van bezwaar.

 

PRIVACYREGLEMENT

Voor nadere informatie over uw privacy verwijzen wij u naar ons privacyreglement.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement.

 

VRAGEN

Als u nog vragen heeft over ons privacyreglement kunt u via email contact opnemen door hier te klikken.